2016 Kansas City Flatfile & Digitalfile Essay

06/11/2016 - 09/24/2016
The 2016 Kansas City Flatfile & Digitalfile Zine
Zine designed by Sara Garrison